Dokumenty
k nahliadnutiu

01

Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

02

Evidencia žiadateľov

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

02

Evidencia žiadateľov do ZOS

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

03

Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

04

Zverejňovanie dokumentov

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce a vyššieho územného celku.

05

Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom postupu je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) a rodinných príslušníkov (ďalej len „RP“) s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Postup pri príjimaní do MDS

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce

Evidencia žiadateľov

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Evidencia žiadateľov do ZOS

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými príspevkami a vecnými darmi prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zverejňovanie dokumentov

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach. Povinné je zverejňovanie len tých zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom.

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správa vo verejnom obstarávaní. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne, efektívne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.