Dokumenty
k nahliadnutiu

01

Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

02

Evidencia žiadateľov

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

03

Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

04

Zverejňovanie dokumentov

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce a vyššieho územného celku.

05

Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom postupu je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) a rodinných príslušníkov (ďalej len „RP“) s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Postup pri príjimaní do MDS

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce

Evidencia žiadateľov

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými príspevkami a vecnými darmi prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zverejňovanie dokumentov

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach. Povinné je zverejňovanie len tých zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom.

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správa vo verejnom obstarávaní. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne, efektívne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.