Aktuality
z nášho domova


Marec
2019

Aktuality Aktuality

Prednáška o knihe Anny Garbinskej

V Michalovskom domove seniorov navštívila regionálna autorka a spisovateľka Anna Garbinská. V spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického predstavila svoju najnovšiu publikáciu s názvom „Kruté Objatie“. V tejto knihe opisuje a pripomína čas, ktorý sa nedá zastaviť a aj preto chce poukázať na situácie a na život z iného uhla pohľadu. Zväčša tak, ako sa na svet pozerajú ľudia, ktorí prežili rôzne katastrofy, nešťastia, ale predovšetkým tí, ktorí prežili vojnu. Práve oni zvyknú občas pripomenúť, že najväčším šťastím v živote je pokoj a mier.

Aktuality Aktuality

Prednáška Hvezdáreň... Výprava na Mars

K pravidelným akciám, ktoré pripravujú zamestnanci sociálneho úseku patria aj prednášky. 12.3.2019 sa v zariadení Michalovského domova seniorov uskutočnila prednáška, ktorú pre zariadenie pripravil RNDr. Z. K.. Tá pozostávala z prezentácie s názvom Výprava na Mars. Prezentáciu rozdelil na štyri časti:

1. Kozmické sondy a pristávacie modely,

2. NASA pripravuje cestu na MARS,

3. Cesta na MARS podľa SPACE X,

4. Simulovaná misia na MARS.

Tieto body prednášajúci dopodrobna rozobral. V závere prednášky bol priestor na diskusiu.

Aktuality Aktuality

Medzinárodný deň žien

Ani tento rok sa v Michalovskom domove seniorov nezabudlo na tradičný sviatok Medzinárodný deň žien. Na úvod sa prítomným prihovoril klient zariadenia Mgr. L. Ď.. Sviatočnú atmosféru dotvorili aj žiaci z II. Základnej školy v Michalovciach svojím pekným kultúrnym programom. Tento program sa klientom páčil. Recitované básne a ukážky tancov rozjasnili mnohé tváre nielen klientov, ale aj zamestnancov. Na záver každá dáma dostala milú pozornosť, ktorú pripravili zamestnanci sociálneho úseku.


Február
2019

Aktuality Aktuality

Fašiangové posedenie

„Fašiangy sú tu!!!“ V Michalovskom domove seniorov sa klienti dočkali pekného fašiangového popoludnia. V priestoroch jedálne pre nich zamestnanci sociálneho úseku pripravili posedenie. O pohostenie sa postarali zamestnanci stravovacieho úseku. Klienti sa bavili kultúrnym programom spojeným so spevom pani učiteľky z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Zároveň si zatancovali pri živej ľudovej hudbe. Klienti boli s touto akciou veľmi spokojní a tešili sa na ďalšie takéto podobné posedenie.

Aktuality Aktuality

Výroba fašiangových masiek

Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. Tak, ako minulý rok aj tohto roku sa stretli klienti zariadenia, aby si vlastnoručne vyrobili škrabošky na fašiangový bál. Pri práci si zaspomínali na zábavy, ktoré sa konali v čase ich mladosti, na fašiangové zvyky a tradície. Na posedení nechýbala ani dobrá nálada a spev.

Aktuality Aktuality

Prednáška o Vinianskom hrade

Február sa v Michalovskom domove seniorov začal prednáškou o Vinianskom hrade. Dňa 12.02.2019 si ju pripravil a odprezentoval Ing. J. G.. Pán Ing. J. G. prednášal celú históriu hradu až po jeho súčasnosť. Klientom zariadenia bola táto téma blízka. Veľa z nich pochádza z tohto kraja a hrad dobre poznajú. Mnohí ho v minulosti navštívili a ak by im zdravotný stav dovolil, mnohí by ho aj opäť videli.


Január
2019

Aktuality Aktuality

Vystúpenie Cirkevnej základnej školy

Dňa 25.01.2019 sa v Michalovskom domove seniorov konalo vystúpenie žiakov Cirkevnej základnej školy v Michalovciach. Seniorov potešili spevom náboženských piesní a hrou na hudobné nástroje. Svojim kultúrnym programom, radosťou a úprimnosťou spríjemnili prítomným piatkové dopoludnie.

Aktuality Aktuality

Vystúpenie folklórnej skupiny Klubovanka

V Michalovskom domove seniorov v polovici januára navštívila seniorov spevácka skupina Klubovanka. Za doprovodu hudobných nástrojov a spevu ľudových piesní v podaní senioriek z Denného centra č. 2 v Michalovciach, seniori prežili krásne popoludnie, kde si spoločne zaspievali a odreagovali sa od bežného každodenného života.

Aktuality Aktuality

Beseda na tému - Traja králi

Aj človek, ktorý nikdy neotvoril Bibliu, už určite počul o Troch kráľoch. Notoricky známe biblické postavy sú pritom jedny z najzáhadnejších, ak nie najzáhadnejšie, ktoré sa v Novom zákone objavujú. Kto boli títo magickí králi? Aká hviezda ich doviedla až k Ježiškovi? Boli naozaj traja? Túto tému pre klientov zariadenia otvorili pracovníčky sociálneho úseku.

V úvode stretnutia sociálne pracovníčky Mgr. K. T. a Mgr. E. P. prezentovali niekoľko zaujímavosti k danej téme a následne sa rozprúdila živá diskusia. Seniori vyjadrili svoj názor k téme a porozprávali svoje zvyky a tradície, ktoré dodržiavali šiesteho januára, ktorý je sviatkom Troch kráľov.


December
2018

Aktuality Aktuality

Štedrovečerná večera v Michalovskom domove seniorov

Na klientov Michalovského domova seniorov ani v tento deň nezabudli predstavitelia mesta a kolektív zamestnancov. Dňa 24.12.2018 o 13.00 hod. si pre nich pripravili slávnostnú večeru v jedálni zariadenia. V tento sviatočný deň klientov navštívil primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, Ing. Jozef Sokologorský zástupca primátora mesta Michalovce, Ing. Ján Jasovský vedúci odboru sociálnych vecí, PhDr. Zlatuša Popaďáková riaditeľka Michalovského domova seniorov a všetky vedúce úsekov. Vianočné koledy prišli seniorom zaspievať speváci z folklórneho súboru Harčare z Pozdišoviec. Po krátkom kultúrnom programe nasledovala modlitba a Štedrovečerná večera, pri ktorej nechýbali všetky tradičné jedlá. Seniori si na stole našli darčeky v podobe sadrových odliatkov a sladkej pozornosti od zamestnancov Michalovského domova seniorov.

Aktuality Aktuality

Vianočný zázrak

Michalovský domov seniorov zapojila pani riaditeľka zariadenia PhDr. Zlatuša Popaďáková aj v roku 2018 do neziskového projektu Vianočný zázrak. Projekt spájal vianočné priania seniorov v zariadení a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť im do životov kúsok Vianoc. V zariadení pracovníci sociálneho úseku rozhovormi zisťovali vianočné priania 55 seniorov, ktoré boli následne uverejnené na internetovej stránke projektu. Ľudia si vyberali darčeky, ktoré by chceli seniorom venovať. Tieto potom posielali na adresu Michalovského domova seniorov. Splnením vianočných prianí tak spríjemnili klientom zariadenia Vianočné sviatky a vniesli do ich životov kúsok radosti.

Aktuality Aktuality

Vianočné posedenie pri stromčeku

Spoločenská miestnosť 1. poschodia ožila aj 20.12.2018 malým posedením pri stromčeku. Vianoce sú obdobím pokoja a mieru, je to čas kedy sa stretáva rodina. Aj klienti Michalovského domova seniorov z 1. poschodia prijali pozvanie na spoločné posedenie, ktoré im pripravili pracovníci sociálneho úseku. Súčasťou posedenia bolo aj skromné pohostenie.

Spomínalo sa na sviatky a zvyky, ktoré sa dodržiavali počas sviatkov. Klienti zaspievali niekoľko kolied a vianočných pesničiek, ktoré ich vrátili do minulosti.

Aktuality Aktuality

Jubilanti

Vianoce sú, keď napadne prvý sneh,

Vianoce sú, keď nemáš hriech,

Vianoce sú, keď si šťastný a nie sám,

Vianoce sú.......

Týmito slovami krásnej Vianočnej piesne sa začalo dňa 20.12.2018 stretnutie Jubilantov, na ktorom sa stretli piati klienti, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea.

Toto stretnutie Jubilantov bolo posledným v roku 2018. Program spestrila seniorská spevácka skupina Ozvena, ktorá jubilantom zaspievala slovenské piesne.

Touto cestou im celé zariadenie zo srdca ďakuje za ich prispievanie k dobrej atmosfére akcie. Vedúca zdravotného a vedúca hospodárskeho úseku odovzdali Jubilantom ručne vyrobené darčeky, ktoré tradične pripravovali celý rok pracovníci sociálneho úseku. Aj na týchto oslávencov čakalo sladké prekvapenie od pracovníkov stravovacieho úseku. Na konci akcie si ešte všetci spoločne zaspievali.

Aktuality Aktuality

Vianočné posedenie na II. poschodí

Dňa 19.12.2018 o 13.00 hod. sa klienti Michalovského domova seniorov stretli na II. poschodí stretli pri Vianočnom posedení. Započúvali do melódií Vianočných kolied a neskôr ich nahradili samotným spevom. Spoločne si pochutnali na sladkom veterníku či lineckých koláčikoch. Atmosféra bola príjemne vianočná a záverom si všetci spoločne zavinšovali do Nového roka.

Aktuality Aktuality

Vianočná pošta

Do Michalovského domova seniorov prišli členovia Občianského združenia Zalužka zo Zalužic. V sprievode sociálnych pracovníkov PhDr. H. L. a Bc. L. F. navštívili klientov na bytových jednotkách na jednotlivých poschodiach, ktorých potešili vianočnou poštou v podobe pohľadníc. Tieto pohľadnice vytvorili dobrovoľníci sami, práve pre nich pre ich potešenie.

Spoločne s klientmi spievali vianočné koledy a pri odchode z bytov ich obdarovali vianočným sladkým pečivom. Klienti zariadenia boli veľmi milo prekvapení z tejto nečakanej návštevy a tešili sa na ďalšie stretnutie s dobrovoľníkmi.

Aktuality Aktuality

Vianočné vystúpenie študentov Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach

Dňa 17.12.2018 o 10:00 hod. Michalovský domov seniorov navštívili študenti Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Seniorom spríjemnili predvianočné dopoludnie prednesom básni, tancami, spevom kolied a hrou na hudobné nástroje. Bohatý kultúrny program sa niesol v znamení duchovného posolstva Vianoc. V závere študenti potešili seniorov milým prekvapením v podobe vlastnoručne vyrobených vianočných pohľadníc.

Aktuality Aktuality

Mikuláš

Sviatok svätého Mikuláša ožil aj v Michalovskom domove seniorov. Táto akcia bola zrealizovaná za pomoci pracovníkov sociálneho úseku, ktorí v tradičných kostýmoch prezentovali symboly mikulášskych tradícií v podaní Mikuláša, anjela a čerta. Mikulášsku atmosféru sa snažili preniesť hlavne do bytových jednotiek klientov, ktorí sú odkázaní na lôžko, ale potešili aj mobilných klientov zariadenia. Mikuláš, anjel a čert aj tento rok obdarovali seniorov vlastnoručne pripravenými vianočnými perníkmi a sadrovými odliatkami. Klienti mali z tejto akcie radosť a pracovníci sociálneho úseku budú v tejto milej tradícii pokračovať aj budúci rok.


November
2018

Aktuality Aktuality

Pečenie a zdobenie medovníkov

Výroba medovníkov má na Slovensku dlhú tradíciu. Od nepamäti boli medovníky symbolom štedrosti a hojnosti Vianoc, kedy nesmeli chýbať na štedrovečerných stoloch a využívali sa ako ozdoby na vianočné stromčeky.

Táto pekná tradícia ožila vo štvrtok 22.11.2018 aj v Michalovskom domove seniorov. Klienti zariadenia za pomoci sociálnych pracovníkov napiekli a vyzdobili perníky, na ktorých si pochutili všetci obyvatelia zariadenia.

Pri ich výrobe si zároveň zaspomínali na tradície, ktoré dodržiavali v svojich rodinách a zaspievali niekoľko vianočných piesní.

Aktuality Aktuality

Tréning pamäte

Počas novembra a decembra 2018 sa uskutočnili tri zo šiestich stretnutí tréningu pamäte na tému „Krátkodobá pamäť“, „Slovná zásoba“ a „Koncentrácia“ pod vedením sociálnych pracovníčok PhDr. H. L. a Mgr. I. K.. Bol to preventívny program na posilňovanie pamäte a vitality seniorov. Tréningu pamäte sa zúčastnilo 5 klientov zariadenia, ktorí boli rozdelení do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov a pozostával z cyklu šiestich cvičení (jedno cvičenie trvá 60 minút ). Táto aktivita sa pravidelne konala sa na spoločenskej miestnosti šiesteho poschodia. Cieľom takýchto stretnutí bolo stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilňovať jednotlivé druhy pamäte a zvýšiť sebavedomie seniorov. Tí si overili funkčnosť svojej pamäte a naučili sa zvládať techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie.


Október
2018

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a predovšetkým by táto úcta mala byť stála. Starší ľudia si ju zaslúžia.

Nájdime si čas, vľúdne slovo a úsmev pre starších neustále.

Pondelkovým popoludním 29.10.2018 sa akciou v Michalovskom domove seniorov ukončil Október - mesiac úcty k starším. Medzi pozvanými boli primátor mesta Michalovce pán Viliam Záhorčák, vedúci odboru sociálnych vecí Ing. Ján Jasovský, riaditeľka Michalovského domova seniorov PhDr. Zlatuša Popaďáková, poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Jozef Valiska a PhDr. Ing. Mirko Gejguš, Phd. a zástupkyňa detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava PhDr. Daniela Barkasi.

V úvode programu svojou básňou potešila seniorov klientka Michalovského domova seniorov pani M. H.. Kultúrnym programom detičky zo IV. materskej škôlky v Michalovciach pod vedením pani riaditeľky Anny Berdákovej, ktoré seniorom darovali krásne ručne vyrobené darčeky. Pri odchode mali klienti prichystané malé občerstvenie od pána primátora. Seniori si program užívali s emotívnou radosťou a nadšením.

Aktuality Aktuality

Oslava narodenín klientky zariadenia A. L.

V pondelok 29.10.2018 sa stretli klienti prvého poschodia na malom posedení v spoločenskej miestnosti, aby oslávili narodeniny pani A. L., ktorá sa dožila 82 rokov. O úpravu spoločenskej miestnosti sa postarali sociálne pracovníčky, pohostenie zabezpečil syn. V úvode pani A. L. zablahoželali a zaspievali všetci prítomní. Na oslave sa zúčastnilo 12 klientov, manžel pani A. L. a jej starší syn. Celá oslava sa niesla v duchu piesni, spomienok, rozhovorov a samozrejme nemohla chýbať ani dobrá nálada.

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

Krásne vystúpenie si pripravili žiaci, študenti, ale aj dospelí 24. októbra. Vystúpili mažoretky, žiaci II. Základnej školy v Michalovciach a súbor Ozvena. Pozvanie na vystúpenie prijal poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Sokologorský. Súbor mažoretky a súbor Ozvena v Michalovskom domove seniorov vystúpili prvý krát. Niektorí klienti vystúpenie mažoretiek ešte nemali možnosť nikde vidieť a preto sa na ich vystúpenie veľmi tešili. So súborom Ozvena vystúpila aj klientka zariadenia E. J., ktorá svojou húževnatosťou a aktívnym prístupom k životu, spestruje dennodenný život v zariadení klientom a zamestnancom. Jej a aj všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme.

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

V poradí štvrtou akciou v mesiaci október, bola akcia, ktorá sa uskutočnila 22.10.2018. Program si pripravili žiaci Základnej školy

P. Horova v Michalovciach a študenti zo Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripravili pekný program a tančeky pod vedením pani učiteliek. Starší študenti krásne melodické piesne. Tí pre klientov zariadenia prichystali aj malé pohostenie v podobe sladkých koláčikov, ktoré upiekli sami. Klienti odmenili žiakov a študentov potleskom.

Aktuality Aktuality

Tvorivé dielne

V piatok 19.10.2018 sa stretli na spoločenskej miestnosti klienti pri tvorivej práci. Z lístia a gaštanov sa snažili vytvoriť jesenné dekorácie a táto činnosť im pomohla precvičiť si motoriku, komunikáciu i schopnosť sústrediť sa. Tieto dekorácie si klienti zobrali, alebo ozdobili nimi priestory zariadenia.

Každé takéto stretnutie si vyžaduje prípravu, zdokumentovanie a samotnú realizáciu čo je úlohou sociálneho úseku.

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

V stredu dňa 17.10.2018 sa znova stretli klienti a zamestnanci zariadenia na kultúrnospoločenskej akcii pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V tomto období do zariadenia častejšie prichádzajú rôzne súbory, spevácke skupiny alebo deti zo škôl, aby si uctili seniorov a predviedli im čo si pre nich pripravili. V úvode sa obyvateľom zariadenia prihovorila RNDr. Daniela Barkasi, PhD. zástupkyňa vedúceho detašovaného pracoviska bl. M. D. Trčku v Michalovciach.

Popriala im do budúcich dní veľa dobrého a poďakovala za doterajšiu prácu. O kultúrny program v podobe piesní, tanca, hre na hudobné nástroje i recitácii sa postarali deti zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Celým programom sprevádzali sociálne pracovníčky Mgr. L. Z. a Mgr. K. T.

Aktuality Aktuality

Oslava narodenín klientky zariadenia H. Š.

16.10.2018 sa stretlo 14 klientov, aby spolu oslávili narodeniny pani H. Š., ktorá sa dňa 12.10.2018 dožila pekných 77 rokov. Všetci prítomní jej zablahoželali a zaspievali niekoľko piesní. Klientka pani H. Š. reagovala na oslavu pozitívne, hoci jej vypadlo aj niekoľko slzičiek. Celé doobedie sa okrem spievania diskutovalo a nechýbala dobrá nálada.

Aktuality Aktuality

Oslava narodenín klientky pani M. K.

V utorok 09.10.2018 sa stretli klienti prvého poschodia na malom posedení v spoločenskej miestnosti, aby oslávili narodeniny svojej priateľky a klientky zariadenia pani M. K., ktorá sa dožila okrúhlych 85 rokov.

O úpravu spoločenskej miestnosti a pohostenie sa postarali sociálne pracovníčky. V úvode klientke pani M. K. zablahoželali a zaspievali všetci prítomní. Na oslave sa zúčastnilo 16 priateľov klientky. Celá oslava sa niesla v duchu spomienok, rozhovorov a samozrejme nemohla chýbať ani dobrá nálada.

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

Dňa 08.10.2018 sa v Michalovskom domove seniorov uskutočnil kultúrny program, ktorý si pre klientov pripravil tanečný súbor Slniečko pri I. základnej škole v Michalovciach a folklórna spevácka skupina Čemerňanka. Programom divákov sprevádzala sociálna pracovníčka PhDr. H. L., ktorá si okrem predstavovania účinkujúci pripravila pre klientov aj milé slová.

Aktuality Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

Pri príležitosti akcií mesiaca Október, ktorý je mesiacom úcty k starším zamestnanci Michalovského domova seniorov, ako každý rok pripravili pre klientov program.

Prvé vystúpenie sa konalo 4. októbra, kde vystúpili žiaci zo VII. Základnej školy v Michalovciach, spevácka skupina Tarnavčan a seniorom sa prihovoril klient zariadenia PhDr. Ď. L. Pozvanie na vystúpenie prijal poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Sokologorský. Tento mesiac sa začal vydareným predstavením, pri ktorom si klienti zariadenia zaspievali ľudové piesne a potešili sa z vystúpenia žiakov a dospelých.


September
2018

Aktuality Aktuality

„Jubilanti“

Dňa 26.09.2018 sa seniori Michalovského domova seniorov stretli na slávnostnom posedení. V III. štvrťroku 2018 sa dožilo 13 klientov zariadenia krásneho jubilejného veku. Posedenie spríjemnilo spevácke duo v podaní klientov zariadenia pani E. J. a pána P. M.

Vedúca sociálneho úseku Mgr. Eva Sopiaková v úvode pre pracovné povinnosti ospravedlnila pani riaditeľku MDS, PhDr. Zlatušu Popaďákovú a po krátkom príhovore spolu s Mgr. Gabrielou Červeňákovou odovzdali jubilantom ručne vyrobené darčeky sociálnymi pracovníkmi a stravovací úsek pohostil sladkým prekvapením. Na koniec si všetci spoločne zaspievali obľúbené piesne.

Aktuality Aktuality

„Tréning pamäte“

Sociálne pracovníčky prvého poschodia Mgr. K. T. a Mgr. L. Z. pripravili aktivitu skupinový tréningu pamäte, kde si pre klientov zariadenia prichystali prezentáciu na tému Mozog a jeho činnosť.

Seniori si mali možnosť vyskúšať rôzne cvičenia, pri ktorých si precvičili dlhodobú a krátkodobú pamäť, schopnosť sústrediť sa, priestorovú orientáciu a precvičili si aj exekutívne funkcie. Zapájali sa aktívne a zodpovedne pristupovali k zadaným úlohám.

Nechýbala ani dobrá nálada a smiech. Skupinového cvičenia sa zúčastnilo 16 klientov zariadenia.

Aktuality Aktuality

BTÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2018 V MICHALOVSKOM DOMOVE SENIOROV

Michalovský domov seniorov (ďalej len „MDS“) sa aj v roku 2018 zapojil do akcie Týždeň dobrovoľníctva. Na Slovensku sa tento týždeň konal od 16.9.2018 do 22.9.2018, v Košickom kraji však už od 14.9.2018 do 30.9.2018. Tejto ušľachtilej akcie sa v MDS zúčastnili študenti, dospelí ale aj seniori. Akcie Týždeň dobrovoľníctva 2018 v MDS sa zúčastnilo spolu 19 dobrovoľníkov. V zariadení strávili spolu 8 hodín. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, za prínos dobrej nálady, pocitu šťastia a za milé slová, ktoré potešili klientov zariadenia. Budeme radi, ak do MDS budú prichádzať ľudia s veľkým srdcom nie len počas tejto milej akcie, ale celý rok. Za to všetko im patrí veľké ĎAKUJEME.

Biblické príbehy Dátum: 15.09.2018 Počet dobrovoľníkov: 1
MDS v rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva, navštívila dobrovoľníčka, ktorá ležiacim klientom čítala biblické príbehy. Svojím láskavým prístupom priniesla pokoj a pohladenie na duši aj klientom, ktorí nemajú rodinných príbuzných. Niekedy naozaj stačí tak málo, krátky rozhovor, dotyk ruky či milý úsmev a človek hneď prichádza na iné - lepšie myšlienky.

Skladanie „Origami“ Dátum: 18.09.2018 Počet dobrovoľníkov: 4
Klientov zariadenia ako druhé v rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva navštívili seniorky z Denného centra seniorov č.4 na ulici Zakarpatskej v Michalovciach. Ukázali a naučili ich skladať z papiera „Origami“. Pri tejto aktivite počúvali príjemnú hudbu a pohostili sa chutnými koláčikmi. Vyskladali papierových anjelikov, z čoho mali veľkú radosť. Seniorky sa s klientmi zariadenia cítili príjemne a dohodli si ďalšiu návštevu v zimnom období, aby si spoločne vyskladali origami s vianočným motívom. Aktuality

Dobrovoľníci pre všetkých Dátum: 18.09.2018 Počet dobrovoľníkov: 7
Utorkové popoludnie patrilo dobrovoľníkom z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, ktorí zavítali do MDS v rámci projektu Týždeň dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo spočívalo v priamej práci s klientmi zariadenia, pomoc pri uspokojovaní sociálnych potrieb / čítanie kníh, rozhovory s klientmi, prechádzky s klientmi, pohybové aktivity /. Dobrovoľníci tak využili svoj čas pre dobro tých, ktorí to naozaj potrebujú. Popoludnia sa zúčastnilo 10 klientov / medzi ktorými boli imobilní aj mobilní klienti /, ktorých študenti rozosmiali svojimi príhodami a spestrili im utorkové popoludnie. Jedným z pozitív je, že aj dobrovoľníci vnímali takéto stretnutie ako prínos pre seba, ako vzájomne obohacujúci vzťah dvoch generácií. Aktuality

V záhrade a v parku Dátum: 21.09.2018 Počet dobrovoľníkov: 5
Dobrovoľníci z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, venovali klientom zariadenia prijemné dopoludnie v záhrade MDS. Dobrovoľníci za pomoci sociálneho zamestnanca pripravili voľno časové aktivity. Imobilných seniorov na vozíkoch zobrali na prechádzku do neďalekého parku. Ostatní klienti v záhrade zariadenia rozprávali o svojej minulosti a zaspievali rôzne piesne. Klientov potešila návšteva mladých študentov a tešia sa na ich ďalšiu návštevu. Aktuality

Hráme hry Dátum: 25.09.2018 Počet dobrovoľníkov: 2
Návšteva dobrovoľníkov z Vysokej školy sv. Alžbety v Michalovciach, opäť vyčarila úsmevy na tvárach klientov. Spoločne strávili príjemné popoludnie. Dobrovoľníci za asistencie sociálneho pracovníka zorganizovali voľno časové aktivity. Venovali sa hrám Človeče nehnevaj sa, kartovej hre - žolík, vystrihovanie motýlikov z farebného papiera. Seniori vyjadrili veľkú spokojnosť a prosbu o ďalšiu návštevu a príjemné posedenie s dobrovoľníkmi a sociálnym pracovníkom. Aktuality

Aktuality Aktuality

Beseda Zemplínskeho múzea na tému Irma Sztárayová, dvorná dáma cisárovnej Sissi

September v Michalovskom domove seniorov (ďalej len „MDS“) začal besedou spojenou s premietaním fotiek o živote grófky Irme Sztárayovej, dvornej dámy cisárovnej Sissi.

O tejto zaujímavej téme prišli porozprávať pracovníci zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Premietali klientom zariadenia ukážky fotiek zo života rodáčky z obce Staré, grófky Irmy Sztárayovej. Tá bola v službách rakúskej cisárovnej Sissy.

Historička Mgr. Stanislava R. podala podrobné informácie o živote a poslaní grófky, ako i samotnej rakúskej cisárovnej Sissy. Potom vyzvala klientov k besede a tí sa aktívne zapájali svojimi otázkami. Téma im bola veľmi blízka, keďže sa jednalo o informácie z ich kraja.

Toto stretnutie prijali seniori s nadšením a radi by uvítali ďalšie besedy, ktoré pre nich zorganizujú sociálni zamestnanci zariadenia s pracovníkmi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Aktuality Aktuality

„Prednáška – „September mesiac Alzheimerovej choroby“

Dňa 03.09.2018 sa klienti zariadenia zúčastnili prednášky na tému „September mesiac Alzheimerovej choroby“, ktorú si pre nich pripravila Mgr. D. E. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce.

Alzheimerova choroba je postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí. Seniori zdravotnú prednášku stále uvítajú. Táto prednáška bola pre nich dobrým štartom po letných oddychových mesiacoch.


Jún
2018

Aktuality Aktuality

Zdravotná prednáška s pánom doktorom

Klienti Michalovského domova seniorov majú najviac v obľube prednášky o zdraví. Zariadenie navštívil MUDr. Ľ. R., ktorý im práve takouto prednáškou spríjemnil stredajšie dopoludnie.

Diskutovalo sa o aktuálnom stave zdravotníctva, stave nemocníc, spomínalo sa na časy minulé a v závere bol naplno využitý priestor na otázky. Otázky sa týkali najmä chorôb, ktoré trápia seniorov. Taktiež pán doktor odporučil užitočné rady, ktoré sa týkali zlepšenia kvality života (napr. pohyb, zdravá strava, pozitívne myslenie a pod.). Pre lepšie pochopenie, príkladmi aplikoval na život v Michalovskom domove seniorov.

Aktuality Aktuality

„Jubilanti“

Zamestnanci Michalovského domova seniorov pripravujú každý štvrťrok slávnostné posedenie pre Jubilantov zariadenia. V II. štvrťroku 2018 oslávilo 6 klientov krásny jubilejný vek.

Posedenie spríjemnilo spevácke duo v podaní klientky zariadenia pani E.J. a klienta zariadenia pána P.M. Pani riaditeľka PhDr. Zlatuša Popaďáková sa jubilantom prihovorila a spolu s vedúcou hospodárskeho úseku pani Monikou Juhásovou odovzdali jubilantom ručne vyrobené darčeky a sladké prekvapenie. Na koniec si všetci spoločne zaspievali slovenské piesne.

Aktuality Aktuality

Beseda Zemplínskeho múzea

Beseda Zemplínskeho múzea spojená s premietaním filmu na tému Výroba pastierskych bičov

Besedy v Michalovskom domove seniorov sú aj počas teplých dní stále obľúbené. Dňa 18.6.2018 sa uskutočnila beseda spojená s premietaním filmu o výrobe pastierskych bičov, ktorú sociálni zamestnanci zorganizovali v spolupráci s pracovníkom zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Pracovník Zemplínskeho múzea Mgr. J. H. premietal ukážky filmov o výrobe pastierskych bičov. Potom nasledovala beseda o spôsobe života našich predkov, ako i o výrobkoch z hovädzích rohov. Spestrením besedy bola ukážka pastierskeho biča zo súkromnej zbierky jedného z klientov zariadenia. Klienti boli touto besedou nadšení a tešia sa na ďalšie besedy, ktoré pre nich zorganizuje zariadenie spoločne s pracovníkmi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Aktuality Aktuality

Memorandum národa slovenského

Klienti Michalovského domova seniorov sa stretli pri príležitosti Výročia memoranda slovenského národa. Stretnutie viedol klient zariadenia RSDr. Š. P.. Memorandum národa slovenského bol programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. júna 1861 v Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner. Stretnutie sa nieslo v duchu historických faktov, spomienok a zdôraznení dôležitosti dokumentu pre vznik samostatného Slovenského štátu. V závere pán RSDr. Š.P. pozval zúčastnených na prednášku, ktorej realizácia sa plánuje v novembri pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.

Aktuality Aktuality

„Dnes mám rande s naším mestom“ - poďakovanie

Solidarita, účasť, či dobrovoľná pomoc menej úspešným, či slabším členom spoločnosti je rovnako stará ako ľudstvo samo. Dnešný človek má mnoho možností ako naplniť svoj čas, môže študovať, pracovať, športovať, cestovať, zabávať sa, môže v podstate čokoľvek. Niektorí ľudia sa rozhodnú venovať svoj čas a energiu dobrovoľníctvu. Dobrovoľníci sú skvelí. Ich pomoc býva pre organizáciu často nenahraditeľná a nezaplatiteľná! Dobrovoľníci prinášajú nadšenie, vysokú angažovanosť, pružnosť, neformálnosť a osobný prístup ku klientom.

8. jún 2018 sa v Michalovskom domove pre seniorov niesol v duchu dobrovoľníckej činnosti. Do podujatia „Naše Mesto“ sme sa zapojili prvý krát.

Našim spoločným cieľom bola nielen propagácia dobrovoľníckej činnosti, ale samozrejme aj nezištná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. V spolupráci s Nadáciou Pontis bola oslovená široká verejnosť, aby sa a spolu s nami zapojila do estetizácie nášho areálu, ktorý slúži hlavne v letných mesiacoch ako zóna oddychu pre klientov nášho zariadenia.

Všetkým dobrovoľníkom zo spoločnosti Tesco, Tatra banky, a.s., BSH Michalovce a vlastným zamestnancom sociálneho a stravovacieho úseku srdečne ďakujeme za to, že venovali svoj voľný čas skrášľovaniu areálu zariadenia a prispeli tak k zvyšovaniu kvality života našich seniorov.


Máj
2018

Aktuality Aktuality

Slnečné žiarenie - Prednáška

Dňa 29.05.2018 pre klientov zariadenia pripravila Mgr. D. E. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce prednášku na tému „Slnečné žiarenie“. Dopad slnečných lúčov na pokožku podporuje štiepenie beta karoténu a vytváranie vitamínu D. Zároveň slnečné žiarenie stimuluje aj náš imunitný systém tým, že podporuje rýchlejšiu tvorbu bielych krviniek, ktoré tak efektívnejšie bojujú proti infekciám a zápalom.

Určite najdôležitejším účinkom slnka je podpora tvorby serotonínu – látky, vďaka ktorej máme dobrú náladu. V slnečných dňoch klesá riziko depresií.

Preto je toto obdobie aj pre seniorov najkrajšie. Zabudnú na starosti a tešia sa z krásneho slnečného dňa.

Aktuality Aktuality

Deň matiek

Dňa 29.05.2018 pre klientov zariadenia pripravila Mgr. D. E. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce prednášku na tému „Slnečné žiarenie“. Dopad slnečných lúčov na pokožku podporuje štiepenie beta karoténu a vytváranie vitamínu D. Zároveň slnečné žiarenie stimuluje aj náš imunitný systém tým, že podporuje rýchlejšiu tvorbu bielych krviniek, ktoré tak efektívnejšie bojujú proti infekciám a zápalom. 16. máj – deň ako každý iný a predsa výnimočný. Deň, ktorý v MDS patril všetkým mamám, babičkám a prababičkám. Byť mamou je vlastne povolaním, ktorým sa žena učí celý život. V slove mama je vyjadrené všetko: radosť, nadšenie, pokoj, láska, trpezlivosť, skromnosť, ale aj plač, smútok, sklamanie ... Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Pri slove mama, si každý z nás predstaví svoju matku. Bola a je to mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Stretnutie pri tejto krásnej príležitosti obohatili svojim programom aj deti zo súboru Slniečko pri základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach, ktorí našim klientkam nielen zaspievali, zatancovali, ale aj zarecitovali. Krásnou vlastnou básňou o matkách prispel k programu aj klient nášho zariadenia pán PhDr. Ď.. Podujatia Dňa matiek sa zúčastnilo cca 80 klientov nášho zariadenia.

Práve pri tomto stretnutí sme si uvedomili, že byť mamou potrebuje skutočne statočného človeka.

Aktuality Aktuality

Deň s michalovským hrnčiarom

Beseda Zemplínskeho múzea spojená s premietaním filmu na tému Deň s michalovským hrnčiarom

Dňa 10.5.2018 sa v zariadení Michalovského domova seniorov uskutočnila beseda spojená s premietaním filmu o michalovskom hrnčiarstve, ktorú sociálni zamestnanci zorganizovali v spolupráci s pracovníkmi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Pracovníci Zemplínskeho múzea Mgr. J. H. a Mgr. M. F. premietli klientom ukážky filmov o pozdišovskom hrnčiarstve a pozdišovských hrnčiaroch. Potom nasledovala beseda, do ktorej sa všetci aktívne zapájali svojimi otázkami o pozdišovskej keramike, keďže väčšina klientov vlastní takúto keramiku a viažu ich k nej určité spomienky na mladosť. Seniori hodnotili túto besedu za prínosnú a tešia sa na ďalšie, ktoré pre nich zorganizujú zamestnanci zariadenia spoločne s pracovníkmi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Aktuality Aktuality

Stavanie mája

Už tradične sociálny úsek pripravil pre klientov jedno z ďalších nádherných stretnutí v záhrade MDS a to pri príležitosti osláv stavania mája. Mužská spevácka skupina Užan za spevu ľudových piesní a pomoci študentov z Vysokej školy svätej Alžbety v Michalovciach postavila symbol tohto sviatku „máj“. O kultúrny program sa postarali aj žiaci II. ZŠ na Ul. Jána Švermu v Michalovciach.

Ako pri všetkých takýchto podujatiach navštívili MDS aj primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák a Ing. Jozef Sokologorský zástupca poslanca NR SR.

Táto akcia mala aj tento rok pozitívnu odozvu u klientov Michalovského domova seniorov.


Apríl
2018

Aktuality Aktuality

Canisterapia

V mesiaci apríl prvý krát sociálna zamestnankyňa PhDr. Henrieta L. zaradila medzi aktivity využívané v zariadení - CANISTERAPIU. Tá využíva pozitívne pôsobenie psíka na zdravie človeka. Ide o stretávanie sa človeka so psíkom, ktorý mu je milý a sympatický a ktorý na neho pôsobí pozitívne. Psík dokáže vycítiť náladu človeka, dokáže vycítiť, kedy potrebuje človek jeho prítomnosť, kedy má naopak chuť na samotu, kedy má byť pritúlený, kedy sa človek necíti vo svojej koži, dokonca psík cíti, kedy človeka niečo bolí. Psík registruje slzy. Psík je veľmi citlivý tvor a dokáže svojou prítomnosťou pomôcť človeku vo chvíli, keď nemá chuť byť sám, no nemá možnosť byť s niekým iným.

Canisterapia prebiehala formou skupinovej terapie pod vedením p. Jarmily M. z občianskeho združenia Zlatý pes. Obsahom canisterapie boli cielené hry so psíkom, rozvoj jemnej a hrubej motoriky u klientov. Za pomoci dotyku, hladenia, masírovania a neverbálnej komunikácie navodiť stav relaxácie, cielené umiestnenie psa do pozície, v ktorej je v telesnom kontakte s klientom. Klient je pasívny, pes aktívny. Jeho telo pomáha uvoľňovať kŕče, stáva sa akousi „podložkou“ pre klienta. Celý priebeh canisterapie je riadený, terapeut sleduje reakcie a spoluprácu klienta a prispôsobuje tomu následné činnosti.

Canisterapie sa zúčastnilo cca 50 klientov zariadenia. Imobilní klienti prišli v sprievode sociálnych zamestnancov a ošetrovateľov. Prvé stretnutie sa stretlo s pozitívnou odozvou medzi klientmi a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie so zlatým retríverom Tessou.

Aktuality Aktuality

Bezpečná jeseň života

Klientov Michalovského domova seniorov navštívila p. kpt. Ing. Zuzana R. z Okresného policajného zboru Michalovce. Pripravila si prednášku: Bezpečná jeseň života. Táto prednáška bola zrealizovaná za pomoci Zemplínskeho osvetového strediska. V úvode kpt. Ing. Zuzana R. pripomenula seniorom, aby boli opatrní pri komunikácii s cudzími osobami, vysvetlila im, ako sa správať na cestnej premávke a aby nosili reflexné prvky na viditeľnom mieste. Z tejto prednášky si klienti odniesli veľa rád k životu a k svojej bezpečnosti. Prednášajúca rozdala reflexné prvky pre ich bezpečnosť a na záver sociálny zamestnanec Bc. Lukáš F. poďakoval v mene klientov a celého zariadenia kpt. Ing. Zuzane R. za jej čas.


Marec
2018

Aktuality Aktuality

„Jubilanti“

V I. štvrťroku 2018 zamestnanci MDS nezabudli ani na Jubilantov. Dňa 20.03.2018 pre nich pripravili slávnostné posedenie.

Toto stretnutie spríjemnila seniorská spevácka skupina Ozvena, ktorá Jubilantom zaspievala slovenské ľudové piesne. Vedúca zdravotného úseku a vedúca hospodárskeho úseku odovzdali Jubilantom ručne vyrobené darčeky, ktoré pripravili zamestnanci sociálneho úseku a ponúkli oslávencom sladké pohostenie, ktoré zabezpečil stravovací úsek.

Na tejto akcii sa opäť ukázala dobrá spolupráca viacerých úsekov MDS, čo vedie k spokojnosti klientov a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb.

Aktuality Aktuality

Marec - mesiac knihy

Dňa 16.03.2018 sa v rámci Marec - mesiac knihy uskutočnilo stretnutie s regionálnym autorom Vincentom S. L.. Na úvod pracovníčka knižnice oboznámila klientov s jeho životopisom.

Autor rozprával o svojich dielach Posledný o meči, Démon hnevu a najviac o poslednom diele pod názvom Zemplínske tajomstvá, v ktorom opisuje povesti Zemplína. Po prednáške bol priestor na otázky, na ktoré autor s radosťou odpovedal. V závere stretnutia sociálni zamestnanci autorovi poďakovali, popriali mu veľa nových nápadov pre ďalšiu tvorbu o Zemplíne. Aj keď účasť klientov bola nižšia stretnutie sa im páčilo.

Aktuality Aktuality

Výroba veľkonočných dekorácií

Sociálny úsek v spolupráci s pracovníkmi Zemplínskeho osvetového strediska (ďalej len „ZoS“) v Michalovciach pripravili tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na výrobu veľkonočných dekorácií.

Tvorivých dielní sa zúčastnilo 11 klientov, ktorí sú vo svojom veku mimoriadne zruční. Na tvorivých dielňach pracovali s prútím, z ktorého za pomoci pracovníčky ZoS Mgr. D. Č. plietli veľkonočné ozdoby vo forme veľkonočných vajíčok. Za pomoci ďalších pracovníkov ZoS M. Ch. a J. H. si klienti vyskúšali aj zdobenie vajíčok voskovou metódou.

Pri týchto akciách si tradične klienti zaspomínali na časy, kedy aj oni ako deti zdobili veľkonočné vajíčka. Z tejto akcie mali príjemný pocit a veľmi si ju pochvaľovali.

Aktuality Aktuality

Posedenie pri čaji

Mesiac marec začal akciou Posedenie pri čaji, kde si klienti spolu so sociálnymi zamestnancami pripomenuli MDŽ a spomínali ako ho v minulosti oslavovali. Seniori sa cítili príjemne a spoločne si zaspievali slovenské ľudové piesne.


Február
2018

Aktuality Aktuality

Divadlo pri fontáne

Sme veľmi radi, keď zariadenie navštívi nový súbor či skupina. V MDS prvýkrát vystúpili so svojím predstavením herci z divadla „Divadlo pri fontáne“. Divadlo funguje od marca 2012 s podporou Mestského kultúrneho strediska Michalovce. Pod vedením pani Jely T. vystúpili s predstavením pod názvom „V parku“. Predstavenie malo úspech a klienti sa dobre pobavili. Herci prisľúbili, že radi prídu aj v budúcnosti.

Aktuality Aktuality

Duchovná obnova so sestrou Agátou

Michalovský domov seniorov je zariadením, ktoré vníma človeka ako komplexnú bytosť v rámci jeho potrieb. S tým úzko súvisí spiritualita a napĺňanie týchto potrieb. V kaplnke zariadenia majú možnosť klienti využívať zabezpečené sviatosti, slúženie bohoslužieb každú nedeľu a kňazi taktiež individuálne zabezpečujú opatrenie pre klientov po bytových jednotkách.

Michalovský domov seniorov začal od februára poskytovať pre svojich klientov aj duchovnú obnovu s rehoľnou sestrou Helenou S., ktorú poznajú klienti pod jej rehoľným menom sestra Agáta. Aktivita je určená pre seniorov, ktorým ich zdravotný stav umožňuje byť v sústredenosti na túto činnosť a môžu si plne uvedomovať vnútorné kroky pre zlepšovanie svojho života a zároveň prijímanie stavu pokoja a spokojnosti aj v nepriaznivých životných situáciách.

Sestra Agáta v spolupráci so sociálnou pracovníčkou pripravili jasnú štruktúru priebehu duchovnej obnovy. Duchovná obnova predstavuje hlbšie zbližovanie sa s Bohom a pre veriacich seniorov má neoceniteľný význam. Klienti sú aktívne zapájaní do tejto činnosti v priebehu jednej hodiny. Majú tiež úlohy zadané na upriamovanie myšlienok na určitú tému a predloženú modlitbu aj potom, keď sú sami na svojich bytových jednotkách.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v multifunkčnej miestnosti zariadenia a zúčastnilo sa ho 28 klientov. Súčasťou bola meditačná hudba. Seniori dostali do rúk materiály, s ktorými počas stretnutia aktívne pracovali. K dispozícii bolo pohostenie a atmosféru dotváral prvok z aromaterapie.

Aktuality Aktuality

Prednáška Letom svetom

Pondelkové dopoludnie si spríjemnili tí klienti, ktorí sa zúčastnili cestopisnej prednášky RNDr. Zdenka K. s názvom „Letom svetom„ o dopravnom letectve. Klienti sa dozvedeli niečo nové o rozdelení lietadiel, konštrukcii lietadiel, posádke lietadla, o riadení lietadiel, typoch lietadiel, o leteckej premávke, riadení leteckej premávky, bezpečnosti leteckej dopravy a mnoho ďalších zaujímavých tém ohľadom letectva.

Prednáška bola pre mnohých klientov poučná a zaujímavá. Zúčastnilo sa jej 20 klientov. Na záver prednášky sa mali možnosť zapájať do diskusie.

Aktuality Aktuality

Fašiangový ples

V Michalovskom domove seniorov sa už druhý rok konal Fašiangový ples. Tohtoročného plesu sa zúčastnilo približne 90 klientov. Popoludnie spríjemnili svojím tanečným vystúpením žiačky VII. ZŠ pod vedením pani učiteľky.

Seniorov navštívili aj študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Do tanca zneli slovenské ľudové piesne, ktoré vyberal DJ MAJO. Neoddeliteľnou súčasťou plesu bola tombola so 16 peknými cenami.

Ples a celá jeho atmosféra bola seniormi ohodnotená ako úspešná akcia, ktorú považujú ako jednu z najlepšie realizovaných.

Aktuality Aktuality

Výroba škrabošiek a fašiangových masiek

Pri príležitosti začatia fašiangového obdobia klienti a sociálni zamestnanci MDS spoločne vyrábali papierové škrabošky. Táto aktivita bola zároveň predprípravou na fašiangový ples, kde tieto škrabošky klienti použili.

Seniori využili svoju kreativitu, pri ktorej vznikli krásne výrobky, ktoré pripravili pre seba a ostatných klientov.


Január
2018

Aktuality Aktuality

Prednáška – Osteoporóza ako choroba seniorov?

Pre klientov MDS si pripravila Mgr. Dagmar E. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach zdravotnú prednášku.

Klienti získali základné informácie o prevencii, diagnostike a liečbe osteoporózy.

Osteoporóza nepatrí k starobe a dá sa do určitej miery ovplyvniť prevenciou, správnou výživou, pohybom a najmä dostatočným príjmom prírodného vápnika spolu s vitamínmi K2 a D3 .

Aktuality Aktuality

Beseda klienta Š. Halása o živote a pôsobení profesora Š. Hlaváča

Beseda klienta Štefana Halása v Michalovskom domove seniorov, bola spestrením chladného januárového predpoludnia.

Klient na besede rozprával o živote a pôsobení prof. Š. Hlaváča. S pomocou ďalšieho klienta PhDr. Ladislava Ď. boli od prezentované aj básne z tvorby.

Na besedu boli prizvaní aj hostia z obce Hermanovce, kde prof. Š. Hlaváč pôsobil a neskoršie aj zomrel. MDS navštívil dôstojný pán farár Raškovský z Hermanoviec a Valentín Š., ktorý bol osobným profesorovým holičom. Aj oni sa zapojili do besedy a vyrozprávali zážitky z profesorovho života. Vážení hostia podarovali do knižnice nášho zariadenia MDS 3 knihy o živote a pôsobení profesora Š. Hlaváča.

Aktuality Aktuality

Vystúpenie žiakov zo základnej školy Budkovce

Do Michalovského domova seniorov už začiatkom roku 2018 prišli žiaci zo Základnej školy v Budkovciach a pripravili si pre seniorov krátky program.

Zaspievali niekoľko piesní, žiak školy zahral niekoľko skladieb na gitare a v závere zahrali divadielko. Akcie so žiakmi sú vždy pre klientov pekným spestrením bežného života, tešia sa na nich a vždy im vyčaria na tvárach úsmev.

Cieľom tohto stretnutia bolo vyplnenie voľného dopoludnia, podpora v socializácii a v neposlednom rade umožniť klientom, aby si pripomenuli svoje detské roky.

Aktuality Aktuality

Turnaj v kartovej hre

Sociálny úsek pripravil pre klientov turnaj v kartovej hre žolík. Turnaja sa zúčastnilo 13 klientov zariadenia. V úvode boli vysvetlené pravidlá hry a prebehlo rozdelenie hráčov do štyroch skupín. Hralo sa spôsobom na dve víťazne hry. Z každej skupiny víťaz postúpil do finále.

Víťazom turnaja sa stala pani Jozefína K., druhé miesto získala pani Irena K. a tretie miesto získala pani Zuzana V.. Seniori boli veľmi spokojní s priebehom turnaja, cítili sa príjemne a zhodli sa na tom, aby sa takéto podujatia konali častejšie.

Cieľom tejto akcie bolo podporiť klientov k väčšej socializácii, prevencia osamelosti a motivácia k precvičovaniu motoriky, vitality a schopnosti sústrediť sa.


December
2017

Aktuality Aktuality

„Jubilanti“

Záver roka 2017 v Michalovskom domove seniorov patril Jubilantom. V predchádzajúcich dňoch sa veľa z klientov dožilo krásneho jubilejného veku.

V tento deň zamestnanci zariadenia pripravili seniorom malú oslavu a popriali pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ strávených v spoločnosti priateľov v zariadení. Touto pozornosťou im spravili radosť a klienti sa cítili príjemne a spokojne. Mgr. Eva Sopiaková vedúca sociálneho úseku a Mgr. Gabriela Červeňáková vedúca zdravotného úseku odovzdali ručne vyrobené darčeky, ktoré pripravili sociálne pracovníčky Mgr. Kamila Tkáčiková a Mgr. Lucia Zelizňáková.

A keďže jubilanti v zariadení milujú sladké a radi si na ňom pochutnávajú bolo pre nich pripravené aj sladké prekvapenie. Pri tejto príležitosti zaspievali jubilantom klienti zariadenia a priatelia oslávencov pán P.M. a pani E.J..

Aktuality Aktuality

Štedrovečerná večera v Michalovskom domove seniorov

Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo všetci čakajú, lebo ich čaro a výnimočnosť napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné. Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadajú k spoločnému stolu, aby sa tešili z jedinečnej sily, ktorej sa hovorí rodinné puto.

Na klientov zariadenia ani v tento deň nezabudli predstavitelia mesta a kolektív zamestnancov. 24.12. o 13:30 hod. pripravili slávnostnú večeru v jedálni zariadenia.

V tento sviatočný deň ich navštívili pán primátor Michaloviec Viliam Záhorčák, Ing. Ján Jasovský vedúci odboru sociálnych vecí v Michalovciach, Ing. Jozef Sokologorský zástupca poslanca NR SR Emila Ďurovčíka a Mgr. Martin Nebesnik zástupca riaditeľky VI. Základnej školy v Michalovciach.

Vianočné koledy a ľudové piesne prišli zaspievať speváci a speváčky z folklórneho súboru Jurošík. Po jeho vystúpení sa všetci spoločne pomodlili a začala sa štedrá večera pri ktorej nechýbali všetky tradičné jedlá. Seniori si na stole našli darčeky v podobe sadrového odliatku anjela a sladkých odmien.

Aktuality Aktuality

Vianočný zázrak

Zamestnanci sociálneho úseku za veľkej podpory pani riaditeľky Michalovského domova seniorov PhDr. Popaďákovej zapojili do neziskového projektu Vianočný zázrak klientov zariadenia. Projekt spájal vianočné priania osamelých seniorov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc.

Do projektu sa zapojilo 31 klientov a ich želania boli následne uverejnené na internetovej stránke projektu. Ľudia vyberali darčeky, ktoré by chceli seniorom venovať a posielali na adresu zariadenia. Tieto dary boli slávnostne odovzdané 22.12.2017 pani riaditeľkou za účasti regionálnej televízie.

Splnením vianočných prianí cez tento krásny projekt spríjemnili ľudia seniorom želania a vyčarili úsmevy na ich tvárach.

Aktuality Aktuality

„Betlehem“

Klienti Michalovského domova seniorov sa 21.12.2017 stretli v multifunkčnej miestnosti, kde si prišli pozrieť vianočný program Strednej odbornej školy svätého Cyrila a Metoda Michalovce.

Študenti si pre pripravili vianočný program v podobe piesni a prednesu básni.

Ako prejav úcty im priniesli vlastnoručné vyrobené darčeky a zákusky.

Aktuality Aktuality

Narodeninová oslava

Vo štvrtok 21.12.2017 obyvateľka Michalovského domova seniorov, služby - Zariadenia opatrovateľskej služby Irenka oslavovala narodeniny. Pri tejto príležitosti bolo zorganizované prekvapenie pre ňu aj ostatných klientov na spoločenskej miestnosti dýchajúcej vianočnou atmosférou. Prekvapenie prišlo v podobe úžasnej harmonikárky pani Labudovej, dobrovoľníčky, ktorá celý aktívny život potešovala svojou hudbou a spevom ľudí v inštitucionálnej forme bývania za čo bola ocenená aj medailou Červeného kríža. Pani Labudová si pripravila piesne korešpondujúce s predvianočným obdobím.

Na spoločenskej miestnosti tak klienti mohli za jej účasti osláviť narodeniny v kruhu komunity, ale aj precítiť chvíle príchodu vianočných sviatkov. Táto návšteva a spoločne strávený čas priniesli, ale aj zamestnancom uvedomenie si vzájomnej spolupatričnosti a taktiež pocity spájajúce ľudí zdravých s ľuďmi s rôznymi formami hendikepov.

Dať pomocnú ruku je náročné, ale ešte náročnejšie sa javí túto pomocnú ruku prijímať v každodennom živote, preto takéto stretnutia spájajúce podávajúce a prijímajúce ruky, posilňujú túžby nachádzania zmyslu života v potrebe pomoci, nie len chladnej profesionálnej vykonávanej pre ekonomický efekt, ale v prvom rade pre potrebu vlastného prežitia a prežívania v láske k ľuďom, ktorá sa môže takto efektívnej odzrkadliť aj v náročnej profesii vykonávanej v zariadení sociálnych služieb.

Aktuality Aktuality

Kračun za dzverami, radujme še

S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami zamestnankyne sociálneho úseku Mgr. Kušnírová, Mgr. Puškárová a Mgr. Vasiľová zorganizovali v spolupráci so základnou školou J. Švermu a speváckym súborom Magnólia stretnutie detí a študentov s obyvateľmi žijúcimi v Michalovskom domove seniorov. Toto stretnutie sa nieslo v znamení duchovného posolstva Vianoc.

Deti si pripravili pre seniorov pásmo plné tradícii vo forme piesní, básní a scénok. Klienti si tak mohli zaspomínať na časy svojho detstva, či mladosti. Spoločne s deťmi si zaspievali a nejednému vypadla aj slza dojatia.

Dobu konzumného spôsobu trávenia týchto nádherných sviatkov sme na chvíľu odložili a tešili sa z naozajstného zmyslu života, kde vládla láska pretavená do prítomností neopakovateľných chvíľ radosti z narodenia nášho spasiteľa, ktorú seniori vnímajú citlivo, niekedy clivo za neformálnym životom svojho skutočného domova, ale vždy s novou iskrou v očiach a radostným očakávaním, kde zariadenie ich skutočný domov nahrádza.

Aktuality Aktuality

Dobrovoľníctvo: Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Študenti Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach pripravili so sociálnou pracovníčkou Michalovského domova seniorov PhDr. Lackovou doborovoľnícke dopoludnie dňa 13.12.2017. Podieľalo sa na ňom 6 študentiek z gymnázia. Seniori sú bohatým zdrojom múdrosti a skúseností, z ktorých by mala mať spoločnosť čo najväčší prínos.

Študentky v spolupráci s klientmi si v čase pred sviatkami zdobili vianočné stromčeky, čítali z kníh a časopisov, alebo trávili čas rozhovorom, čím budovali so seniormi vzťah priateľstva a vzájomnej dôvery, zmierňovali samotu, ale aj precvičovali komunikačné zručnosti a pamäť.

Návšteva prebiehala individuálne, dobrovoľníčka – študentka prichádza do kontaktu vždy s tým istým seniorom. Študentky boli k seniorom zodpovedné, empatické, no nie precitlivené. Mali k nim kladný vzťah, vedeli načúvať a boli komunikatívne. MDS bude aj naďalej spolupracovať s touto inštitúciou v programe dobrovoľníctva.

Aktuality Aktuality

Recitál PhDr. Hríbová Terézia

Dňa 13.12.2017 sa konal prednes básní v podaní recitátorky klientky Michalovského domova seniorov PhDr. Terézie Hríbovej s hudobným sprievodom. Podujatie s názvom Recitál sa konalo v dopoludňajších hodinách v multifunkčnej miestnosti zariadenia.

Počas vystúpenia odznel recitál básní s názvom Obláčik, Svetlo, Lúče slnka, Stretnutia, Slnovraty a Pohyb času. V programe sa prelína recitál so skladbami od rôznych interpretov, ktoré si vybrala klientka sama. PhDr. Hríbová dala do prednesu kúsok svojho srdca, bez jej osobného vkladu by text nikdy neprenikol k poslucháčom.

Zásadou pri výbere básní na prednes je dynamickosť, vnútorný pohyb, náboj, impulz, aby sa v nich niečo dialo, aby v nich o niečo išlo a toto všetko obsahoval prednes básní PhDr. Terézie Hríbovej.

Aktuality Aktuality

Mikulášske posedenie

Dňa 6.12.2017 sa v zariadení Michalovského domova seniorov konalo Mikulášske posedenie pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša.

Toto posedenie bolo zrealizované za pomoci pracovníkov sociálneho úseku, ktorí v tradičných kostýmoch prezentovali symboly mikulášskych tradícií v podaní Mikuláša, anjela a čerta. V úvode programu bol klientom prednesený krátky predslov o živote a pôsobení sv. Mikuláša. Následne si dôchodcovia zaspievali tradičné ľudové piesne.

Pre klientov bolo prichystané aj občerstvenie, kde sa mohli ponúknuť vianočnými perníčkami a teplým čajom. Mikulášsku atmosféru sa zamestnanci sociálneho úseku snažili preniesť aj do bytových jednotiek pre klientov, ktorí sú odkázaní na lôžko. Seniori mali z tejto akcie veľkú radosť.

Aktuality Aktuality

Tvorivé dielne – výroba Anjelikov

Michalovský domov seniorov spolupracuje aj so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach. Jeho pracovníci Mgr. Dana Čičáková, pani Marianna Chvastová a pán Ján Hlaváč za pomocisociálneho úseku dňa 4.12.2017 pripravili tvorivé dielne.

Klienti zariadenia sa do tejto činnosti aktívne zapojili. Príchodom Vianoc si za motív zvolili výrobu anjelikov, snehuliačikov, stromčekov atď. Pri práci sa seniori posilňovali teplým čajom a sušienkami. Klienti boli touto aktivitou nadšení. Pri práci si rozprávali rôzne príbehy a zážitky z mladosti.

Tvorivých dielní sa zúčastnilo 11 klientov, ktorí sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie tvorivých dielní, ktoré zariadenie MDS uskutoční v jarnom období pred Veľkou nocou.

Aktuality Aktuality

Vy rozhodujete - my pomáhame

Projekt „Záhrada pokojnej staroby“ v Michalovskom domove seniorov zaradila hodnotiaca komisia Nadácie Tesco medzi tri najlepšie v regióne! O podpore rozhodovali zákazníci a projekt „Záhrada pokojnej staroby“ získal najvyšší počet hlasov.

V exteriéri MDS sa nachádza oplotená záhrada, ktorá slúži na odpočinok pre klientov. Cieľom projektu je utvorením oddychovej zóny so záhradnými hojdačkami, vytvoriť priestor, kde sa klienti môžu stretávať s rodinou a priateľmi v peknom prostredí. Klienti výsadbou okrasnej zelene a kríkov, aktívnym relaxom taktiež dopomôžu k zlepšeniu životného prostredia v meste Michalovce.

Touto cestou sa Michalovský domov seniorov chce poďakovať všetkým hlasujúcim a Nadácii Tesco za peňažný dar, ktorý 01.12.2017 slávnostne prevzala za zariadenie pani riaditeľka PhDr. Zlatuša Popaďáková od riaditeľa prevádzky Tesco Michalovce Patrika Hiráka za prítomnosti zástupcu primátora MUDr. Benjamína Bančeja.


November
2017

Aktuality Aktuality

Recitál pána Kopčaja

Veľmi nás teší, ak do prípravy programu pre klientov zariadenia sa zapájajú aj samotní klienti. Vo viacúčelovej miestnosti zariadenia Michalovského domova seniorov sa 22.11.2017 konal recitál klienta pána Jozefa Kopčaja.

Prezentoval svoju vlastnú tvorbu t.j. zbierku svojich básní pod názvom Trinásta komnata. Pri recitáli boli použité aj hudobné vložky ľudových piesní od skupiny Kandráčovci.

Recitálu sa zúčastnilo 14 klientov.

Aktuality Aktuality

Pečenie a zdobenie vianočných perníkov

V rámci blížiacich sa Vianoc sociálny úsek pripravil pre klientov dňa 16.11. pečenie a zdobenie vianočných perníkov v zariadení. Spoločne vypracovali cesto a vykrojili perníčky v kuchynke zariadenia.

Následne o týždeň 23.11. zdobili tieto perníky klienti, ktorí prejavili záujem o túto aktivitu.

Táto akcia mala pozitívny ohlas, klienti strávili spoločne príjemné predvianočné popoludnia.

Aktuality Aktuality

Prednáška z oblasti zdravia

V Michalovskom domove seniorov sa 13.11.2017 uskutočnila zdravotná prednáška pod názvom „Podoby duše“, ktorú si pre klientov pripravila pracovníčka občianskeho združenia Integra, o.z. PaedDr. Zuzana Karolová. Na prednáške boli prostredníctvom dataprojektoru a notebooku odprezentované jednotlivé časti prednášky.

V prvej časti boli odprezentované jednotlivé typy psychiatrických ochorení.

V druhej časti pracovníčka Integry, o.z. rozprávala o zariadení a o klientoch s ktorými pracuje.

V tretej časti boli podané odporúčania na desatoro k duševnému zdraviu. Zároveň boli seniorom pustené ukážky z filmov na danú tému. Všetci mali priestor na vlastné otázky z oblasti duševného zdravia.

Na záver boli klientom rozdané prezentačné letáčiky o duševnom zdraví.

Aktuality Aktuality

Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

Dňa 09.11.2017 sa klienti stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok, dejepisných faktov, udalostí a viedol ho klient zariadenia RSDr. Štefan Poľaško.

V závere prebehla krátka diskusia, ktorá bola obohatená o podnety ostatných seniorov skrz ich vlastných spomienok, naštudovanej literatúry, sprostredkovaných informácií alebo skúseností.


Október
2017

Aktuality Aktuality

„Október - Mesiac úcty k starším“

Do akcie Mesiac úcty k starším sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy svätého Cyrila a Metoda Michalovce, ktorí si pre seniorov pripravili krátky program v podobe piesní a prednesu básní. Ako prejav úcty im priniesli kyticu kvetov a vlastnoručne pripravené zákusky. Bolo to krásne, hlboké a dojímavé, vyjadrila sa dlhoročná klientka zariadenia.

Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon vďačíme im za život.

Aktuality Aktuality

„Október - Mesiac úcty k starším“

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúseností, ktoré môžu odovzdať mladším. Utorkové popoludnie v našom zariadení pokračoval Mesiac úcty k starším. Svojim programom potešili PSS deti zo IV. MŠ Michalovce pod vedením pani riaditeľky Anky Berdákovej, ktoré starkým darovali krásne ručne vyrobené pozdravy. PSS si program užívali s emotívnou radosťou a nadšením. Ďakujeme našim starkým, že sú tu, lebo bez nich by neboli hodnoty a ani my.

Aktuality Aktuality

„Október - Mesiac úcty k starším“

V našom zariadení sa konalo v poradí tretie vystúpenie v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Toto vystúpenie svojou prítomnosťou podporilo aj vedenie Michalovského domova seniorov. Kultúrny program vytvorili a vystúpili žiaci II. Základnej školy pod vedením pani učiteľky Hricovej. Tento program mal u PSS veľký úspech a veľmi dobré ohlasy. Žiaci vystúpili vo viacerých štýloch tanca a predviedli aj spev ľudových piesní. Vedenie II. ZŠ prisľúbilo účasť aj pri iných príležitostiach.

Aktuality Aktuality

Výstava v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce

Prijímatelia sociálnych služieb Michalovského domova seniorov (ďalej len „MDS“) pani Helena Berdyová, pani Irena Jánošová, pani Květoslava Niklasová a pán Jozef Kopčaj v sprievode sociálnej pracovníčky Mgr. Marianny Budišovej sa zúčastnili 12.10.2017 výstavy v Zemplínskom osvetovom stredisku (ďalej len „ZOS“) v Michalovciach, kde bola prezentácia výrobkov občianskeho združenia INTEGRA, o.z.. Na začiatku akcie pracovníčky ZOS Michalovce oboznámili divákov s programom. PSS sa mali možnosť zúčastniť dvoch aktivít. Najprv si pozreli výrobu gélových sviečok, ktorú prezentovali odborní pracovníci ZOS pani Marianna Chvastová a pán Ján Hlaváč. Druhá aktivita bola zameraná na skladanie papiera pod názvom origami. Najprv si PSS vypočuli v podaní pracovníčky ZOS Mgr. Dany Čičákovej smutný príbeh o chorom japonskom dievčatku, ktorý bol spojený so skladaním origami. Následne sa PSS aktívne zapojili do skladania origami pod inštruktážou pracovníčky ZOS. Materiál na skladanie papiera bol z pestrofarebných originálnych origami papierov. PSS si pri skladaní origami vytvárali rôzne zvieratká ako motýle, jazvečíky, tučniaky a podobne. PSS si skladaním z papiera rozvíjali nielen svoju predstavivosť, ale aj precvičovali jemnú motoriku. Mali nesmiernu radosť z toho, že aj v ich veku si mohli niečo pekné vytvoriť. Nakoniec si PSS prezreli výstavu, kde boli prezentované výrobky PSS z dielní Integra, o.z. PSS sa na výstave v ZOS veľmi páčilo a tešia sa na ďalšiu akciu, ktorú pre nich MDS opäť pripraví.

Aktuality Aktuality

Posedenie pri samovare

V našom zariadení sociálny úsek pod vedením sociálneho pracovníka Mgr. Grešnera vo štvrtok 12.10.2017 zorganizoval pre všetkých PSS domova seniorov Posedenie pri samovare s hudbou rokov 70 a 80. V príjemnej atmosfére sa podával čaj a cukrovinky k čaju. Zúčastnilo sa 30 PSS zo všetkých poschodí domova. Spoločne sa spievali ľudové piesne z východu Slovenska, predstavili sa noví PSS a noví zamestnanci MDS. PSS spomínali na časy, keď v mladosti mali posedenia pri samovare v školách či práci. Všetci by si radi podobnú akciu zopakovali a radi spomínali na staré časy.

Aktuality Aktuality

Návšteva OZ – Clown downs / Červené nosy /

Zariadenie opatrovateľskej služby Michalovského domova seniorov znovu 10.10.2017 navštívili zdravotní klauni. Prišli s témou jesennej oberačky jabĺk a ich nasledovného spracovania. PSS sa aktívne zapájali do rád čo s úrodou. Klauni v spolupráci so sociálnou pracovníčkou Mgr. Kušnírovou boli v priamej individuálnej interakcii s PSS, ktorá bola obohatená nádherným spevom.

Aktuality Aktuality

„Október - Mesiac úcty k starším“

V priestoroch Michalovského domova seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pokračoval kultúrny program, ktorý si pre prijímateľov sociálnych služieb pripravili žiaci z tanečného súboru Slniečko pri Základnej škole T. Moussona v Michalovciach pod vedením učiteľského dozoru. Pred začiatkom kultúrneho programu boli privítaní hostia. Konkrétne PhDr. Janka Cibereová, prednostka Okresného úradu v Michalovciach, JUDr. Tímea Sotáková, presbytérka komisie pre prácu s deťmi a mládežou Reformovaného kresťanského zboru v Michalovciach a Ing. Jozef Sokologorský, asistent poslanca NR SR Emila Ďurovčíka. Hostia sa postupne ujali slova pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci z tanečného súboru Slniečko sa predstavili prednesom básne, spevom za sprievodu huslí a pestrým tanečnými kreáciami. PSS odmenili žiakov za krásny program potleskom.

Aktuality Aktuality

„Október - Mesiac úcty k starším“

Michalovský domov seniorov aj tento rok v októbri pripravil pre svojich klientov mesiac plný kultúrneho programu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program pripravil sociálny úsek a vystúpením seniorov potešilo množstvo škôl, súborov a hostí.

Dňa 2. Októbra 2017 sa v Michalovskom domove seniorov uskutočnilo zahájenie Mesiaca úcty k starším. Október je Mesiacom úcty k starším aj preto, aby sme si uctili našich PSS a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. PSS v Michalovskom domove seniorov prišli potešiť svojim vystúpením žiaci zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Pripravili si pre nich prednes básne a zaspievali ľudové piesne. Seniori sa započúvali do hry na akordeóne a klavíri. Vystúpenie ukončila spevácka skupina za sprievodu Detskej ľudovej hudby Základnej umeleckej školy. Program spestril svojim príhovorom aj MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora Mesta Michalovce, ktorý vzdal úctu starším. Po predstavení si každý PSS mohol vychutnať domácu klobásku, ktorú pripravil stravovací úsek.


September
2017

Aktuality Aktuality

Návšteva komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

Zariadenie Michalovský domov seniorov (ďalej len „MDS“) poctila návštevou komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská v sprievode spolupracovníčok a vedúceho odboru sociálnych vecí Ing. Jána Jasovského. Riaditeľka zariadenia PhDr. Zlatuša Popaďáková návštevu oficiálne privítala v administratívnych priestoroch a spolu s vedúcou sociálneho úseku Mgr. Evou Sopiakovou a úsekovou sestrou Mgr. Líviou Balážovou im predstavili chod zariadenia. Komisárka mala množstvo otázok, aktívne sa zaujímala o zariadenie, prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), ich problémy a ťažkosti. Riaditeľka zariadenia, vedúca sociálneho úseku a úsekova sestra previedli návštevu po zariadení. Pozhovárali sa s PSS o živote v MDS. Milo ich svojimi kresbami prekvapila najstaršia obyvateľka zariadenia pani Kasardová. Návštevu ukončili zápisom do kroniky MDS, slávnostným obedom a prísľubom opätovnej návštevy v budúcnosti.

Aktuality Aktuality

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase. Dňa 20.septembra prebiehala v našom zariadení prednáška na túto tému, kde Mgr. Erdeliová oboznámila našich PSS o základných prejavoch tejto choroby, jej priebehom a v neposlednej rade s prevenciou. Organizačne sa o prednášku postarala sociálna zamestnankyňa Mgr. Kamila Tkáčiková.

Aktuality Aktuality

Počas akcie Košického samosprávneho kraja Týždeň dobrovoľníctva 2017 navštívila Michalovský domov seniorov poradkyňa v starostlivosti o pleť Gabriela Kozmová. Prezentovala prijímateľkám sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) kozmetickú značku Mary Kay. Touto kozmetikou ošetrila pleť PSS a niektoré aj nalíčila. Táto akcia mala veľmi dobrý ohlas u žien, ktoré takto príjemne strávili dopoludnie aj tým, že boli profesionálne skrášlené. Dámy v zariadení vyjadrili svoju spokojnosť a prosbu o zopakovanie tejto akcie.

Aktuality Aktuality

18.09.2017 sa uskutočnilo prvé zo šiestich stretnutí tréningu pamäte na tému „Koncentrácia“ pod vedením sociálnych zamestnankýň PhDr. Henriety Lackovej a Mgr. Júlii Oleárovej. Tréningu pamäte sa zúčastnilo 10 PSS v hobby miestnosti zariadenia. Je to preventívny program na posilňovanie pamäte a vitality seniorov, kde boli vytvorené skupiny PSS podľa závažnosti pamäťových problémov a tvorí ho cyklus 6 cvičení / jedno cvičenie trvá 60 minút /. Cieľom takýchto stretnutí je stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilňovať jednotlivé druhy pamäte a zvýšiť sebavedomie účastníkov. PSS si overili funkčnosť svojej pamäte, naučili sa zvládať techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie, zvýšili si schopnosť zvládať problémy každodenného života a získali presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná.

Aktuality Aktuality

Prijímatelia sociálnych služieb Michalovského domova seniorov, pani Berdyová, pani Niklasová a pán Kopčaj sa v sprievode sociálnej zamestnankyne Mgr. Marianny Budišovej zúčastnili akcie Týždeň dobrovoľníctva 2017 v zariadení občianskeho združenia INTEGRA. Začiatok akcie bol spojený s premietaním ukážok z filmov týkajúcich sa duševného zdravia a z toho vyplývajúcich predsudkov. Následne pracovníci INTEGRY previedli PSS zariadením a zároveň prezentovali výrobky tvorby svojich PSS. Nasledovala ukážka práce hlinených výrobkov na hrnčiarskom kruhu pracovníčkou zariadenia. PSS pán Kopčaj z MDS si prácu na hrnčiarskom kruhu vyskúšal. PSS bola následne ponúknutá maľba na vonkajšiu stenu ich zariadenia. Stena bola vykreslená obrázkami motívom domova s prvkami prírody. PSS rôznymi pestrými farbami vymaľovávali jednotlivé obrázky na stene. Veľmi sa zo svojich výtvorov tešili. Keďže bolo vonku chladnejšie počasie, PSS sa po dobre vykonanej práci posilnili teplým čajom, ktorí im pripravili PSS zariadenia INTEGRA. PSS boli s touto akciou nadmieru spokojní a tešia sa na ďalšie podobné stretnutie. Mali príjemný pocit s dobre vykonanej práce a užitočnosti.

Aktuality Aktuality

Dňa 07.09.2017 sa v MDS uskutočnila prednáška s inšpektorom mestskej polície Michalovce Stanislavom Bamburákom. Prednáška bola zameraná na bezpečnosť seniorov na cestách, v domácnosti, na prevenciu proti „šmejdom“ a problémom seniorskej populácie s ktorými sa v dnešnej dobe seniori stretávajú. Súčasťou prednášky bolo aj premietanie krátkych videí a reportáži o kriminalite páchanej na senioroch. V závere stretnutia prebehla diskusia a pán inšpektor v prípade potreby odpovedal na otázky našich PSS aj individuálne.

Aktuality Aktuality

V dňoch 5.9.2017 a 12.9.2017 sa v našom zariadení realizovala týždenná voľnočasová aktivita s názvom Spev, tanec a hudba v podaní sociálnych zamestnankýň Mgr. Marianny Budišovej a Mgr. Ivany Korpovej. Aktivita prebiehala v príjemnej a veselej atmosfére. PSS boli pohodlne usadený v relaxačných kreslách alebo na stoličkách. Program pozostával: v úvode spev vybraných ľudových piesní, následne počúvanie a spievanie ľudových piesní v sprievode hudby, zároveň boli PSS vyzvaní k tancu. Aktivita bola ukončená spevom vybraných ľudových piesní podľa želania PSS.


Júl
2017

Aktuality Aktuality

Dňa 20.07.2017 sa prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) Michalovského domova seniorov pod dohľadom sociálnej pracovníčky Mgr. Lucii Zelizňákovej zúčastnili prednášky „Prevencia srdcovo-cievnych ochorení“, ktorú odprednášala odborníčka Mgr. Dagmar Erdelyiová, odborná asistentka výchovy k zdraviu OPZ Poradenského centra z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. I keď je táto téma zameraná skôr pre mladšie vekové kategórie aj dôchodcom vo vyššom veku rozšírila obzor o jednotlivých diagnózach i chorobách. Odprezentovala taktiež dodržiavanie správneho stravovacieho režimu a iné zaujímavosti, ktoré sa týkajú ich zdravia. Po prednáške mal každý z nich možnosť zmerať si krvný tlak. PSS sa takto stretávajú na rôznych prednáškach, o ktoré majú záujem a vypĺňajú si tak voľný čas.

Aktuality Aktuality Aktuality

Dňa 07.07.2017 sa prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) 3. poschodia pod dohľadom sociálnej pracovníčky Mgr. Lucii Zelizňákovej vybrali na prechádzku centrom mesta. Cestou sa zastavili v mestskom parku, odkiaľ pokračovali po pešej zóne až k fontáne. Fontána lásky so sochou Jar na Zemplíne sa nachádza na Námestí osloboditeľov pred mestským úradom. Svetelno-hudobnú fontánu spustili do prevádzky v roku 2003. PSS si pri fontáne príjemne oddýchli a osviežili sa zmrzlinou. Posedenie pri fontáne bolo spojené s príjemnými pocitmi. Prechádzka sa nám vydarila, počasie bolo nádherné a nálada výborná.

Aktuality Aktuality

Starostlivosť o izbové rastliny je svojim spôsobom rekreačnou terapiou pre tých prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS), ktorí prejavujú kladný vzťah k záhradkárčeniu a k starostlivosti o interiérové rastliny. Jednou z výhod je zmiernenie či odstránenie rôznych duševných porúch vyskytujúcich sa u PSS. Vo všeobecnosti preferujeme tradičné pestovanie rastlín a kvetov. Pre aktivity a činnosti ako je rozmnožovanie rastlín, presádzanie a aranžovanie kvetov využívame naše interiérové priestory. Starostlivosť o izbové rastliny prináša nové podnety, oživenie zručností, zlepšuje psychickú pohodu a prináša radosť z práce a pestovania. Tato činnosť je bezpečná a vhodná aj pre osoby s rôznymi formami mentálneho znevýhodnenia.


Jún
2017

Aktuality Aktuality Aktuality

Štvrtkové popoludnie si spríjemnili tí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa zúčastnili prednášky RNDr. Zdenka Komáreka o zatmení slnka a mesiaca. Pútavou prednáškou formou prezentácie sa snažil prijímateľom sociálnych služieb objasniť a priblížiť úplné a čiastočné zatmenie slnka, slnečnú korónu počas úplného zatmenia slnka, ako pozorovať zatmenie slnka, zatmenie mesiaca, vznik troch druhov zatmení mesiaca a typy mesačných zatmení. Prednáška Zatmenie slnka a mesiaca bola spestrením dňa a pre mnohých prijímateľov sociálnych služieb poučná. V závere sa mnohí zapájali do diskusie. Prednášky sa zúčastnilo 30 klientov.